ขั้นตอนการติดตั้งถังน้ำและถังบำบัดน้ำเสียฝังดิน PRACHA

ขั้นตอนการติดตั้งถังน้ำและถัzงบำบัดน้ำเสียฝังดิน PRACHA

(Tank Installation)

1. ตรวจสอบรุ่นและขนาดความกว้าง ยาว สูงของถังจากขนาดถังจริงหรือจากแบบ

2. กำหนดขนาดและพื้นที่ขุดหลุม โดยให้มีขนาดใหญ่กว่าถังพอที่จะยกถังลงโดยสะดวก 

3. ความลึกของหลุมต้องเผื่อทรายและคอนกรีตรองก้นหลุมไว้ 10-20 ซม.

 

ตำแหน่งติดตั้ง

1. สถานที่ต้องมีเพียงพอในการติดตั้งถังรุ่นนั้นๆ

2. สำหรับถังฝังดินต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่ ที่มีอุปสรรค เช่นฐานราก

3. พื้นที่ติดตั้งควรอยู่ไม่ไกลจากห้องส้วมและท่อระบายน้ำ เพื่อประหยัดการเดินท่อและสะดวกในการไหล

4. สามารถเข้าไปดูแล ซ่อมบำรุงได้สะดวก

5. ถังใต้ดินต้องไม่ฝังลึกเกิน 50ซม.จากหลังถังและไม่รับน้ำหนักจากวัสดุอื่นที่วางทับ

6. หลีกเลี้ยงบริเวณพื่นที่ที่มีน้ำใต้ดิน

7. พื้นที่ติดตั้งต้องไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีการรบกวนของแรงกระทำจากภายนอก ที่ทำให้เกิดการกดอัดของดิน เช่นถนน ที่จอดรถ 

หมายเหตุ: กรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จะต้องทำการหล่อเสาเทคาน ตามที่วิศวะกรของโครงการกำหนด เพื่อให้น้ำนักกดทับลงที่เสาแทน หรือดำเนินการตามวิศวะกรฐานรากกำหนดตามวิธีของหน่วยงานนั้นๆ

 

ฐานราก

1.ตอกเข็มตามจำนวนและขนาดที่วิศวกรโครงการกำหนด ปรับพื้นที่ให้เรียบ และใช้ทรายหยาบรองก้นหลุม 5-10 ซม.

2.ผูกเหล็ก พร้อมทำหูยึดสลิง(ถ้ามี) เทคอนกรีตรองก้นหลุมหนา 10-20 ซม. หรือตามแบบที่วิศวกรโครงการกำหนด ปรับพื้นให้เรียบ

 

การลงถังและฝังถัง

1. ตรวจสอบขนาดของหลุมที่ขุดว่าสามารถลงถังได้

2. กรณีฝังถังลึกเกิน 50ซม.ถังต้องไม่รับน้ำหนักดินโดยตรง

3. กรณีฝั่งถังใกล้พื้นที่ที่มีการรบกวนของแรง มีการกระทำจากภายนอก ต้องมีกำแพงกันดิน 

4. ก่อนยกถังลง ต้องตรวจสอบพื้น และตำแหน่งตามต้องการ  กวาดพื้นให้สะอาด 

5. ยกถังลงตำแหน่งที่จัดเตียม กรณีที่พื้นที่ไม่เรียบทำให้ขาถังกระดกให้หาของแข็งรองขาถังให้แข็งแรงไม่ให้กระดก

6. รัดถัง ยึดถังด้วยสลิง (ถ้ามี)

7. เติมน้ำให้เต็ม กรณีถังบำบัดหรือถังที่มีผนังแบ่งช่องภายใน ให้เติมน้ำทีละน้อยสลับกันทุกช่องเท่ากัน เสร็จแล้วกลบด้วยทรายหยาบเท่านั้น

8. ต่อท่อเข้า-ท่อออก และท่อต่างๆของระบบถัง  

 

ระดับของท่อ

1. ท่อน้ำเสียควรลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1:100 (แนวดิ่ง 1 ซม.ต่อแนวราบ 100 ซม.)

2. ท่อระบายจากถังบำบัดควรเอียงไม่น้อยกว่า 1: 200 และอยู่เหนือระดับน้ำท่วมไม่น้อยกว่า 10 ซม.

 

ข้อควรระวัง

เมื่อฝังกลบแล้วระดับน้ำควรอยู่ในถังอย่างน้อย 60% ถ้าหากมีน้ำน้อยกว่านี้หรือไม่มีเลย จะมีพื่นที่ว่างภายในถังมากเกินไปทำเกิดเป็นสูญญากาศ และทำให้เกิดแรงดันจากภายนอกเพียงฝ่ายเดียวทำให้ถังปุบแตกเสียหายได้

 

Visitors: 31,308