การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

 

น้ำ เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตน้ำถูกนำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภค และน้ำเมื่อใช้แล้วก็จะถูกปล่อยทิ้ง ออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งระบบหมุนเวียนดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดปัญหาขึ้น เมื่อถูกนำมาใช้ในครัวเรือนการเกษตร และการอุตสาหกรรม ในอัตราสูงและถูกปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำในลักษณะ ของน้ำเสียที่มีปริมาณมากเกินขีดความสามารถที่แหล่งน้ำธรรมชาติจะปรับตัวได้ทัน ทำให้แหล่งน้ำมีคุณภาพเลวลงและในที่สุดก็กลายเป็นน้ำเน่าเสียสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยอยู่ในน้ำก็ไม่อาจดำรงชีวิต อยู่ต่อไปได้อีก

          

ระบบบำบัดน้ำเสีย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ บ้านเรือน เทศบาลโรงงานอุตสาหกรรมโรงพยาบาลและห้างสรรพสินค้า โรงแรม อพาร์ทเม้น ซึ่งมีปริมาณน้ำเสียต่อวันเยอะมากๆและระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge Process เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่นิยมใช้เป็นอย่างมากเพราะเป็นการบำบัดน้ำเสียโดยใช้วิธีธรรมชาติซึ่งใช้หลักการบริโภคของเสียในน้ำโดยใช้แบคทีเรียมีข้อดีคือสามารถกำจัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและซึ่งพื้นฐานของระบบบำบัดน้ำเสียนี้จะมีโครงสร้างหลักและการทำงานแต่ละบ่อดังนี้

 

 

 

1. Grease Trap คือบ่อดักไขมันมีหน้าที่ดักไขมันที่มากับน้ำเสียเพื่อลดค่า BOD ก่อนจะลงไปที่ EQ Tank

 

 

 

2. Equalization tank เรียกย่อๆว่า EQ tank คือบ่อสำหรับรวบรวมน้ำเสียมีหน้าที่เป็นบ่อพักน้ำเสียปรับอัตราการไหลของน้ำเสียและปรับความเข้มข้นของน้ำเสียให้เท่าเทียมกันซึ่งในบ่อนี้จะมีการย่อยสลายไขมันอีกครั้งโดยการเติมเอมไซน์ก่อนที่จะส่งน้ำเสียไปที่ Aeration Tank

 

 

 

3. Aeration Tank คือบ่อเติมอากาศบ่อนี้จะมีการเลี้ยงแบคทีเรียเพื่อบริโภคของเสีย (สารอินทรี)ในน้ำโดยการเติมอากาศเพื่อสร้างสภาวะที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของแบคทีเรียซึ่งถ้ามีปริมาณมากพออาจจะลดค่า BOD ได้ถึง 80-85%

 

 

 

4. Sedimention Tank คือบ่อตกตะกอนมีหน้าที่สำหรับดักตะกอนของน้ำที่ส่งมาจาก Aeration Tank เพื่อให้มีแต่น้ำดีที่ไหลต่อไปยังบ่อ Chorine Tank ส่วนตะกอนและแบคทีเรียนั้นก็จะตกลงด้านล่างของบ่อและถูกสูบออกไปที่ Sludge Store Tank ซึ่งตะกอนส่วนหนึ่งจะถูกดูดกลับไปยัง Aeration Tank เพื่อรักษาปริมาณแบคทีเรียในการกำจัดสารอินทรีในน้ำเสีย

 

 

 

5. Chorine Tank คือบ่อสัมผัสคลอรีนมีหน้าที่ผสมคลอรีนเข้ากับน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียที่หลงเหลืออยู่ในน้ำก่อนจะส่งไปที่ Clear well ซึ่งจะเห็นไดว่าบ่อนี้จะถูกออกแบบให้ไหลซิกแซกเพื่อให้คลอรีนผสมกับน้ำได้มากขึ้น

 

 

 

6. Sludge Store Tank คือบ่อสำหรับกักเก็บตะกอนจากบ่อตกตะกอนเพื่อส่งไปกำจัดที่เครื่องกำจัดตะกอน

 

 

 

 

 

7. Clear well คือบ่อสำหรับพักน้ำที่ทำการบำบัดแล้วมีหน้าที่พักน้ำก่อนที่จะปล่อยลงคลองตามธรรมชาติและเก็บน้ำส่วนหนึ่งไว้ใช้ในระบบ

 

Visitors: 30,188